Tagastus ja vahetus

1. TAGASTUS JA VAHETUS

1.1. Tarbijast Kasutajal on õigus 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kätte saamisest müügilepingust taganeda, edastades vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga e-posti aadressile info@esttac.ee ning tagastades Toote oma kulul ESTTACile. Tarbijast kasutaja võib müügilepingust taganemiseks esitada taganemisavalduse vabas vormis või mille abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruumi sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi, mis on leitav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001?leiaKehtiv.
1.2. Tagastatav Toode peab sisaldama kõiki toote pakendis sisalduvaid esemeid ja kogu Tootega kaasas olnud dokumentatsiooni.
1.3. Kasutaja avama Toote originaalpakendi tarvis ja Toodet kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab kasutaja pakendi avamisel kasutama viisi, mis põhjustab kahjustamise vähimal viisil. Veendumaks Toote olemuses, peab kasutajat pidama ja toimima, peab käsitlema ja kasutama Toodet nii nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Kui Toote sobivuse väljaselgitamiseks on vajalik Toote kasutamine, siis loetakse Toode kasutamata Tooteks, kui Toode on selle esimese komplektsuse ja põhjusega nagu see oli Toote kättesaamisel. töö, kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud, kaotab kasutaja taganemisõiguse.
1.4. Taganemisõigus 14 kalendripäeva jooksul eelmise kehtivuse Toodete puhul:
1.4.1. Tooted, mis riknevad või vananevad kiiresti;
1.4.2. Tooted, mis on valmistatud kasutaja poolt esitatud eritellimusel;
1.4.3. Tooted, mis ei ole kõlblikud tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt teatavad riideesemed) ning kui need on pärast kohaletoimetamist avatud;
1.4.4. Muud Tooted, mille puhul on taganemisõigus välistatud Eesti Vabariigi kehtivate seaduste kohaselt.
1.5. Kasutaja ei saa müügilepingust taganeda Kasutustingimuste sätestatud muudel juhtudel, kui vastava taganemisõigusega näeb ette imperatiivse seaduse säte.
1.6. Tagastatud Toodete eest tagastatakse kasutaja arveldusarvele vastavate Toodete ostuhind hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemise kättetoimetamisest alates ESTTACile tingimusel, et sama tähtaja jooksul on vastavad Tooted tagastatud ESTTACile.
1.7. Taganemisõiguse korral on Kasutajal õigus vahetada Toode mõne muu ESTTACi poolt müüdava Toote vastu. Selline tasaarvestavad kasutajad ja ESTTAC tagastatud Toote eest tasutud summa ja uue toote müügihinna kattuvas. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt müügilepingule.

Käesolevad Tingimused kehtivad alates 28.06.2023.